June 26, 2021

Sutra 2.24 - 2.25: Really Get It

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

    2.24 Tasya hetur avidya
    2.25 Tad abhavat samyogah abhava hanam tad drseh kaivalyam

June 19, 2021

Sutra 2.23: Remember

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

    2.23 Sva svami saktyoh svarupo upaladbhi hetuh samyogah 

June 12, 2021

Sutra 2.22: Chop Wood, Carry Water

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

    2.22 Krtartham prati nastam apy anastam tad anya sadharanatvat 

June 05, 2021

Sutra 2.21: Let's Play


Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

    2.21 Tadartha eva drsyasya atma