June 26, 2021

Sutra 2.24 - 2.25: Really Get It

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.24 Tasya hetur avidya
  2.25 Tad abhavat samyogah abhava hanam tad drseh kaivalyam

June 19, 2021

Sutra 2.23: Remember

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.23 Sva svami saktyoh svarupo upaladbhi hetuh samyogah 

June 12, 2021

Sutra 2.22: Chop Wood, Carry Water

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.22 Krtartham prati nastam apy anastam tad anya sadharanatvat 

June 05, 2021

Sutra 2.21: Let's Play


Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.21 Tadartha eva drsyasya atma 

May 29, 2021

Sutra 2.20: The Spaces Between

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.20 Drashta drishimatrah suddah api pratyaya anupashyah 

May 22, 2021

Sutra 2.19: The Little Things

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.19 Visesa avisesa lingamatra alingani gunaparvani 

May 15, 2021

Sutra 2.18: Life

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.18 Prakas kriya sthiti silam bhutendriyatmakam bhogapavargartham drsyam 

May 08, 2021

Sutra 2.17: Doesn't Mean a Thing

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.17 Drastr drsyayoh samyogo heya hetuh 

May 01, 2021

April 24, 2021

Sutra 2.15: Wander-In

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.15 Parinama tapa samskara dukhair guna vrtti virodhac ca duhkham eva sarvam vivekinah 

April 17, 2021

Sutra 2.14: I Am

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.14 Te hlada paritapa phalah punya apunya hetutvat

April 10, 2021

Sutra 2.13: Stop It

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.13 Sati mule tad vipako jaty ayur bhogah 

April 03, 2021

Sutra 2.12: Egg-sactly

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.12 Klesa mulah karmasayah drsta adrsta janma vedaniyah 

March 27, 2021

Sutra 2.11: Sit

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.11 Dhyana heyah tad vrttayah

March 20, 2021

Sutra 2.10: Observe the Thoughts

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.10 Te pratiprasava heyah suksmah

March 13, 2021

Sutra 2.9: The End?

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.9 Svarasavahi viduso api tatharudho abhinivesah

March 06, 2021

February 27, 2021

February 20, 2021

Sutra 2.6: Light Bulb Moments

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.6 Drg darsana sakytor ekatmata iva asmita

February 06, 2021

Sutra 2.5: How You See

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.5 Anitya asuci duhkha anatmasu nitya suci sukha atmakyatir avidya

January 30, 2021

Sutra 2.4: Uncover the Sun

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.4 Avidya ksetram uttaresam prasupta tanu vicchinna udaranam

January 23, 2021

Sutra 2.3: Born Good

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.3 Avidya asmita raga dvesa abhinivesah klesah

January 16, 2021

Sutra 2.2: You Won't Always Be OK

 
  

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.2 Samadhi bhavanarthah klesa tanukaranarthas ca

January 09, 2021

Sutra 2.1: Subtle Action

  

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)
  2.1 Tapah svadhyaya ishvara-pranidhana kriya yoga