July 25, 2020

Sutra 1.33: You Hold the Keys


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.33 Maitri karuna mudita upekshanam sukha duhka punya apunya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam

July 19, 2020

Sutra 1.32: One Thing


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.32 Tat pratisedha artham eka tattva abhyasah

July 11, 2020

Sutra 1.31: Falling Down


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.31 Duhkha daurmanasya angamejayatva svasaprasvasah viksepa sahabhuvah

July 04, 2020

Sutra 1.30: Focus on the Sky


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.30 Vyadhi styana samsaya pramada alasya avirati bhranti-darsana alabdha-bhumikatva anavasthitatva chitta vikshepa te antarayah