April 25, 2020

Sutra 1.18: Mind the Gap


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.18 Virama pratyayabhyasa purvah samskaraseso'nyah

April 18, 2020

Sutra 1.17: List It and Flow

Times I've experienced flow.

Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.17 Vitarka vicharanandasmitarupanugamat samprajnatah

April 12, 2020

Sutra 1.16: Balance Baby


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.16 Tat param purusa khyater gunavaitrsnyam

April 04, 2020

Sutra 1.15: Let It Be

- Thich Nhat Hanh
Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

    1.15 Drshtanushravika visaya vitrshnasya vashikara samjna vairagyam