May 15, 2021

Sutra 2.18: Life

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.18 Prakas kriya sthiti silam bhutendriyatmakam bhogapavargartham drsyam 

May 08, 2021

Sutra 2.17: Doesn't Mean a Thing

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.17 Drastr drsyayoh samyogo heya hetuh 

May 01, 2021

April 24, 2021

Sutra 2.15: Wander-In

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.15 Parinama tapa samskara dukhair guna vrtti virodhac ca duhkham eva sarvam vivekinah 

April 17, 2021

Sutra 2.14: I Am

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.14 Te hlada paritapa phalah punya apunya hetutvat

April 10, 2021

Sutra 2.13: Stop It

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.13 Sati mule tad vipako jaty ayur bhogah 

April 03, 2021

Sutra 2.12: Egg-sactly

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.12 Klesa mulah karmasayah drsta adrsta janma vedaniyah