August 01, 2020

Sutra 1.34: Just Breathe Part II


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.34 Pracchardana vibharanabhyam va pranasya

July 25, 2020

Sutra 1.33: You Hold the Keys


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.33 Maitri karuna mudita upekshanam sukha duhka punya apunya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam

July 19, 2020

Sutra 1.32: One Thing


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.32 Tat pratisedha artham eka tattva abhyasah

July 11, 2020

Sutra 1.31: Falling Down


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.31 Duhkha daurmanasya angamejayatva svasaprasvasah viksepa sahabhuvah

July 04, 2020

Sutra 1.30: Focus on the Sky


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.30 Vyadhi styana samsaya pramada alasya avirati bhranti-darsana alabdha-bhumikatva anavasthitatva chitta vikshepa te antarayah

June 27, 2020

Sutra 1.29: Clear the Clutter

"Everything in life is vibration."
- Albert Einstein

Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.29 Tatah pratyak cetanadhigamo pyantarayabhavas ca

June 20, 2020

Sutra 1.27-1.28: A U M


Samadhi Pada: Yoga of Being in the Now

  1.27 Tasya vachakah pranavah
  1.28 Tajjapah tadarthabhavanam